شیراز، قدوسی غربی، نبش کوچه 16، شیرینی پروین- 07136318997